سامانه ثبت آفلاین | سمیع سامانه ملی یکپارچه عوارض (خودرو)

سامانه ثبت آفلاین

در صورتی که شهرداری ها فاقد سامانه متمرکز جهت وصول عوارض باشند ،کاربر مربوطه در خصوص سامانه عوارض با نام کاربری و کلمه عبور می بایستی به سامانه آفلاین وصول عوارض به نشانی s2.saamie.ir مراجعه نماید و با وارد کردن نام کاربری و کلمه عبوری که به نماینده تام الاختیار واگذار کرده است می تواند عوارض خودرو ها را ثبت نماید .

ثبت اطلاعات عوارض خودرو :